ADSC亞洲體育舞蹈理事會28th President Cup

比賽/組織名稱 獲獎學生 所得獎項
ADSC亞洲體育舞蹈理事會 5B 陳愉欣 Solo Cha Cha Cha First
Solo Jive First
Solo Paso Doble First
Solo Rumba First
Solo Samba First

  • logo-middle-only

    中華基督教會元朗真光小學
    電話:(852) 2476 2696
    傳真:(852) 2443 0755
    地址:新界元朗鐘聲徑5號